Aiptasia-eating Filefish

    Acreichthys tomentosus